pachai maamalai pol mene

Saturday, June 30, 2012

Sundarakandam chapter 58 2


ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं।
समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत॥ ५-५८-२१
मम भक्ष्यः प्रदिष्टः त्वं अमरैः हरिसत्तम।
ततः त्वां भक्षयिष्यामि विहितः त्वं चिरस्य मे॥ ५-५८-२२
एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः।
विवर्ण वदनो भूत्वा वाक्यम् एतमुदीरयम्॥ ५-५८-२३
रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम्।
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः॥ ५-५८-२४
तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना।
तस्याः सकाशम् दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्॥ ५-५८-२५
कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यम् विषयवासिनि।
अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं च अक्लिष्टकारिणं॥ ५-५८-२६
आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोति मे।
एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी॥ ५-५८-२७
अब्रवीन् नातिवर्तेत कश्चिदेष वरो मम।
एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः॥ ५-५८-२८
ततोऽर्धगुण विस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु।
मत् प्रमाणानुरूपं च व्यादितं तन्मुखम् तया॥ ५-५८-२९
तत् दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं ह्रस्वं ह्यकरवं वपुः।
तस्मिन् मुहूर्ते च पुनः बभूवाङ्गुष्ठ सम्मितः॥ ५-५८-३०
अभिपत्याशु तद्वक्त्रम् निर्गतोऽहम् ततः क्षणात्।
अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः॥ ५-५८-३१
अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं।
समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना॥ ५-५८-३२
सुखी भव महाबाहो प्रीताऽस्मि तव वानर।
ततोऽहम् साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशम्सितः॥ ५-५८-३३
ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा।
छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किम्चन॥ ५-५८-३४
सोऽहं विगत वेगस्तु दिशो दश विलोकयन्।
न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मेऽपहृता गतिः॥ ५-५८-३५
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किं नाम गमने मम।
ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते॥ ५-५८-३६
अधोभागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया।
ततोऽद्राक्षम् अहं भीमां राक्षसीं सलिले शयाम्॥ ५-५८-३७
प्रहस्य च महानादं उक्तोऽहं भीमया तया।
अवस्थितं असम्भ्रान्तं इदं वाक्यं अशोभनं॥ ५-५८-३८
क्व असि गन्ता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः।
भक्षः प्रीणय मे देहं चिरम् आहारवर्जितम्॥ ५-५८-३९
बाढं इत्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहम् ततः।
आस्यप्रमाणादधिकं तस्याः कायं अपूरयं॥ ५-५८-४०
तस्याः चास्यं महत् भीमं वर्धते मम भक्षणे।
न च मां सा तु बुबुधे मम वा विकृतं कृतम्॥ ५-५८-४१
ततोऽहम् विपुलं रूपं सम्क्षिप्य निमिषान्तरात्।
तस्या हृदयं आदाय प्रपतामि नभस्तलम्॥ ५-५८-४२
सा विसृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्भसि।
मया पर्वत सम्काशा निकृत्त हृदया सती॥ ५-५८-४३
शृणोमि खगतानाम् च सिद्धानाम् चारणैः सह।
राक्षसी सिम्हिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हृता॥ ५-५८-४४
tataḥ paśyāmyahaṁ devīṁ surasāṁ nāgamātaraṁ |
samudramadhye sā devī vacanaṁ māmabhāṣata || 5-58-21
mama bhakṣyaḥ pradiṣṭaḥ tvaṁ amaraiḥ harisattama |
tataḥ tvāṁ bhakṣayiṣyāmi vihitaḥ tvaṁ cirasya me || 5-58-22
evamuktaḥ surasayā prāñjaliḥ praṇataḥ sthitaḥ |
vivarṇa vadano bhūtvā vākyam etamudīrayam || 5-58-23
rāmo dāśarathiḥ śrīmān praviṣṭo daṇḍakāvanam |
lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā ca parantapaḥ || 5-58-24
tasya sītā hṛtā bhāryā rāvaṇena durātmanā |
tasyāḥ sakāśam dūto'haṁ gamiṣye rāmaśāsanāt || 5-58-25
kartumarhasi rāmasya sāhyam viṣayavāsini |
athavā maithilīṁ dṛṣṭvā rāmaṁ ca akliṣṭakāriṇaṁ || 5-58-26
āgamiṣyāmi te vaktraṁ satyaṁ pratiśṛṇoti me |
evamuktā mayā sā tu surasā kāmarūpiṇī || 5-58-27
abravīn nātivarteta kaścideṣa varo mama |
evamuktaḥ surasayā daśayojanamāyataḥ || 5-58-28
tato'rdhaguṇa vistāro babhūvāhaṁ kṣaṇena tu |
mat pramāṇānurūpaṁ ca vyāditaṁ tanmukham tayā || 5-58-29
tat dṛṣṭvā vyāditaṁ tvāsyaṁ hrasvaṁ hyakaravaṁ vapuḥ |
tasmin muhūrte ca punaḥ babhūvāṅguṣṭha sammitaḥ || 5-58-30
abhipatyāaśu tadvaktram nirgato'ham tataḥ kṣaṇāt |
abravīt surasā devī svena rūpeṇa māṁ punaḥ || 5-58-31
arthasiddhyai hariśreṣṭha gaccha saumya yathā sukhaṁ |
samānaya ca vaidehīṁ rāghaveṇa mahātmanā || 5-58-32
sukhī bhava mahābāho prītā'smi tava vānara |
tato'ham sādhu sādhvīti sarvabhūtaiḥ praśamsitaḥ || 5-58-33
tato'ntarikṣaṁ vipulaṁ pluto'haṁ garuḍo yathā |
chāyā me nigṛhītā ca na ca paśyāmi kimcana || 5-58-34
so'haṁ vigata vegastu diśo daśa vilokayan |
na kiñcit tatra paśyāmi yena me'pahṛtā gatiḥ || 5-58-35
tato me buddhirutpannā kiṁ nāma gamane mama |
īdṛśo vighna utpanno rūpaṁ yatra na dṛśyate || 5-58-36
adhobhāgena me dṛṣṭiḥ śocatā pātitā mayā |
tato'drākṣam ahaṁ bhīmāṁ rākṣasīṁ salile śayām || 5-58-37
prahasya ca mahānādaṁ ukto'haṁ bhīmayā tayā |
avasthitaṁ asambhrāntaṁ idaṁ vākyaṁ aśobhanaṁ || 5-58-38
kva asi gantā mahākāya kṣudhitāyā mamepsitaḥ |
bhakṣaḥ prīṇaya me dehaṁ ciram āhāravarjitam || 5-58-39
bāḍhaṁ ityeva tāṁ vāṇīṁ pratyagṛhṇāmaham tataḥ |
āsyapramāṇādadhikaṁ tasyāḥ kāyaṁ apūrayaṁ || 5-58-40
tasyāḥ cāasyaṁ mahat bhīmaṁ vardhate mama bhakṣaṇe |
na ca māṁ sā tu bubudhe mama vā vikṛtaṁ kṛtam || 5-58-41
tato'ham vipulaṁ rūpaṁ samkṣipya nimiṣāntarāt |
tasyā hṛdayaṁ ādāya prapatāmi nabhastalam || 5-58-42
sā visṛṣṭabhujā bhīmā papāta lavaṇāmbhasi |
mayā parvata samkāśā nikṛtta hṛdayā satī || 5-58-43
śṛṇomi khagatānām ca siddhānām cāraṇaiḥ saha |
rākṣasī simhikā bhīmā kṣipraṁ hanumatā hṛtā || 5-58-44

As I forged ahead on my way to the shores of Lanka, Devi Surasa, the mother of all snakes appeared  before me and accosted me on my path. She informed me that I am ordained as her days food by the gods. Therefore she would eat me, she continued.  She considered me  her most suitable food of her lifetime.  When I was told by her like that I stopped before her with folded hands in utter respect.  The healthy colour of my face vanished on the face of such a demand from the divine mother.  I  presented before her the following words.  “Sri Rama, the son of Dasaratha, came for a sojourn as ascetic in the Dandakaaranya to fulfil the desires of his valiant father.  He was accompanied by Sita and Lakshmana.  The virtuous Sita is abducted to Lanka by the evil demon Ravana.  I am on my way to Lanka  as an emissary from Rama  in search of her. This I am doing under the directions of Rama.
Oh divine mother, may you be pleased to help me in the service of Rama.  If you are too insistent that I should become your food, I promise you that I shall surrender myself to you after finding out where Seetha is and after taking message from Sita to Rama and paving the  way for his reunion with Sita."   But Devi Surasa who is capable of assuming any huge form, warned me that no one can, after being sought by her, have the power go away from her, and that was the boon given to her by divinities.  Then she  expanded her  form and enlarged it to a width of ten Yojanas. Immediately I shrunk myself to half that size. Then she also reduced her girth to fit my size.  Seeing her narrowed down mouth  I reduced my size to that of the little finger of a hand. In that thumbsized form I simply jumped in and out of the mouth of the mother of Nagas.  Her condition that I should enter her mouth was satisfied.  It was only a test for me.  The Divine mother took her normal form and bade me to proceed towards the fulfilment of my mission and blessed me to unite Vaidehi with Raghava, the exalted soul.   She blessed me with eternal welfare and stated that she was pleased with me. 
Watching  this wonderful episode  all the elements and beings on earth praised it as a great achievement.
Then once again I soared skywards and proceeded in the direction of Lanka. 
While moving ahead I felt as if my shadow has been captured by some eerie creature.  My momentum was lost and I could not move towards any of the ten directions.  I could not guess who had obliterated my path.  Then I began tosearhc if  there was anything manifest anywhere blocking my forward movement. Then I looked downwards in anxiety and exhaustion.  There I saw an ogress lying in the ocean.  She laughed aloud shouted these words at me, even though I was not perturbed by it. “Who are you of huge body., where are you going?  I am lying here without food for a long time and you will form sumptuous meal for me." I said, “Let us see” and I went to her and filled entered her mouth tight to the extent it was opened
And her mouth was expanding to consume me as the food.  But she was not aware of my capacity and my astuteness. I reduced the size of my body, caught hold of her heart and lifted her and jumped up in the air.  And after carrying her to great heights I just relaxed my grip and let her fall back to the salty ocean.  She lost her life in that fall. 
Then I heard the Sidhdhas and charanas moving in the aerial routes who has watched the entire episode exclaiming to one another, “ the evil ogress Simhika has been easily executed by the great Hanuman”


Sundarakandam chapter 58 1


Valmiki RamayanaM Sundara Kandam  Sargam 58

 The Sundarakandam inValmiki Ramayanam describes the valiant adventures of  Hanuman the Aanjaneya who  performed the heroic task of jumping over the Southern ocean(the present Bay of Bengal) from the southern tip of India (somewhere in Dhanushkoti?) in a single leap,  reached Devi Sita who was kept in captivity by the Rakshasa King Ravana in his Island Kingdom Lanka, delivered to her the message of Sri Rama, Caused irreparable damages to Lanka and reached back where his friends were wating for him eagerly.  Once the whereabouts of Sita were known and the tidings were passed on to Rama and Lakshmana and the Monkey king Sugriva, the princes along with the army of monkeys built a bridge across the ocean, crossed over to Lanka and fought  a fierce battle with Ravana.  Ravana with all his associates was killed and Sita was released and she was restored to  the company of her husband Rama.
But for the amazing show of valour and astuteness of Hanuman as described in the Sundarakandam,  the glorious turn of events in Ramayana would not have been possible at all. Rarely indeed in lores of heroism that we can find such an exploit by a single person with  nothing other than his own adroitness to come to his rescue, performing actions in uncanny precision where even a single wrong step forward would have proved fatal for both the Hero and all others whose life and dreams entirely depended upon the success of this one person.
After having seen Sita, Hanuman has jumped back to India and is in the eager company of his  doting associates including Angada, the heir apparent  of the Kingdom of Monkeys, Kishkinda, Jambavaan the valiant and deathless boar, and hundreds of  other valiant monkeys. 
The 58th chapter of Sundarakandam is actually a resume' of what all the inimitable Hanuman did during the time-span starting with  his jump towards Lanka leaving behind his friends and ending with the moment he  jumped back home after successful completion of his great mission.  The narrative comes in the form of answer to a query by the wizened Jamabavan and one can have a clear Idea of the contents of the  whole of Sundarakandam by reading this single chapter alone.  The chapter in 166 couplets is an erudite condensation of the whole Sundarakandam consisting of more that 2800 couplets. This chapter is as important as the first chapter of the first Kandam (Bala Knandam) of Ramayanam, where the whole story of the epic which is later described in about 24000 couplets, is given in a nutshell.
ततः तस्य गिरेः शृङ्गे महैन्द्रस्य महाबलाः।
हनुमत् प्रमुखाः प्रीतिम् हरयो जग्मुरुत्तमाम्॥ ५-५८-
तम् ततः प्रतिसम्हृष्टः प्रीतिमन्तम् महाकपिम्।
जाम्बवान् कार्य वृत्तान्तम् अपृच्छत् अनिलात्मजम्॥ ५-५८-
कथम् दृष्टा त्वया देवी कथम् वा तत्र वर्तते।
तस्याम् वा स कथम् वृत्तः क्रूर कर्मा दशाननः॥ ५-५८-
तत्त्वतः सर्वम् एतन् नः प्रब्रूहि त्वम् महाकपे।
श्रुतार्थाः चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्॥ ५-५८-
यश्चार्थः तत्र वक्तव्यो गतैः अस्माभिः आत्मवान्।
रक्षितव्यम् च यत् तत्र तत् भवान् व्याकरोतु नः॥ ५-५८-
स नियुक्तः ततः तेन सम्प्रहृष्ट तनूरुहः।
नमस्यन् शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत॥ ५-५८-
प्रत्यक्षम् एव भवताम् महैन्द्राग्रात् खमाप्लुतः।
उदधेः दक्षिणम् पारम् काङ्क्षमाणः समाहितः॥ ५-५८-
गच्छतः च हि मे घोरम् विघ्न रूपम् इव अभवत्।
काञ्चनम् शिखरम् दिव्यम् पश्यामि सुमनोहरम्॥ ५-५८-
स्थितम् पन्थानम् आवृत्य मेने विघ्नम् च तम् नगम्।
उपसंगम्य तम् दिव्यम् काञ्चनम् नगसत्तमम्॥ ५-५८-
कृता मे मनसा बुद्धिः भेत्तव्यो अयम् मया इति च।
प्रहतम् च मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः॥ ५-५८-१०
शिखरम् सूर्य संकाशम् व्यशीर्यत सहस्रधा।
व्यवसायम् च मे बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः॥ ५-५८-११
पुत्र इति मधुराम् बाणीम् मनः प्रह्लादयन्निव।
पितृव्यम् च अपि माम् विद्धि सखा अयम् मातरिश्वनः॥ ५-५८-१२
मैनाकम् इति विख्यातम् निवसन्तम् महोदधौ।
पक्ष्ववन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः॥ ५-५८-१३
चन्दतः पृथिवीम् चेरुः बाधमानाः समन्ततः।
श्रुत्वा नगानाम् चरितम् महेन्द्रः पाकशासनः॥ ५-५८-१४
चिच्छेद भगवान् पक्षान् वज्रेण एषाम् सहस्रशः।
अहम् तु मोक्षितः तस्मात् तव पित्रा महात्मना॥ ५-५८-१५
मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तो अस्मि महार्णवे।
रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यम् अरिन्दम॥ ५-५८-१६
रामो धर्मभृताम् श्रेष्ठो महेन्द्र सम विक्रमः।
एतत् श्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः॥ ५-५८-१७
कार्यम् आवेद्य तु गिरेः उद्धतम् च मनो मम।
तेन च अहम् अनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना॥ ५-५८-१८
स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता।
शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ॥ ५-५८-१९
उत्तमम् जवम् आस्थाय शेषम् अध्वानम् आस्थितः।
ततो अहम् सुचिरम् कालम् वेगेन अभ्यगमम् पथि॥ ५-५८-२०
śikharam sūrya saṁkāśam vyaśīryata sahasradhā |
vyavasāyam ca me buddhvā sahovāca mahāgiriḥ || 5-58-11
putra iti madhurām bāṇīm manaḥ prahlādayanniva |
pitṛvyam ca api mām viddhi sakhā ayam mātariśvanaḥ || 5-58-12
mainākam iti vikhyātam nivasantam mahoudadhau |
pakṣvavantaḥ purā putra babhūvuḥ parvatottamāḥ || 5-58-13
candataḥ pṛthivīm ceruḥ bādhamānāḥ samantataḥ |
śrutvā nagānām caritam mahendraḥ pākaśāsanaḥ || 5-58-14
ciccheda bhagavān pakṣān vajreṇa eṣām sahasraśaḥ |
aham tu mokṣitaḥ tasmāt tava pitrā mahātmanā || 5-58-15
mārutena tadā vatsa prakṣipto asmi mahāarṇave |
rāmasya ca mayā sāhye vartitavyam arindama || 5-58-16
rāmo dharmabhṛtām śreṣṭho mahendra sama vikramaḥ |
etat śrutvā mayā tasya mainākasya mahātmanaḥ || 5-58-17
kāryam āvedya tu gireḥ uddhatam ca mano mama |
tena ca aham anujñāto mainākena mahātmanā || 5-58-18
sa cāpyantarhitaḥ śailo mānuṣeṇa vapuṣmatā |
śarīreṇa mahāśailaḥ śailena ca mahodadhau || 5-58-19
uttamam javam āsthāya śeṣam adhvānam āsthitaḥ |
tato aham suciram kālam vegena abhyagamam pathi || 5-58-20
tataḥ tasya gireḥ śṛṅge mahaindrasya mahābalāḥ |
hanumat pramukhāḥ prītim harayo jagmuḥ uttamām || 5-58-1
tam tataḥ pratisamhṛṣṭaḥ prītimantam mahākapim |
jāmbavān kārya vṛttāntam apṛcchat anilāatmajam || 5-58-2
katham dṛṣṭā tvayā devī katham vā tatra vartate |
tasyām vā sa katham vṛttaḥ krūra karmā daśānanaḥ || 5-58-3
tattvataḥ sarvam etan naḥ prabrūhi tvam mahākape |
śrutārthāḥ cintayiṣyāmo bhūyaḥ kāryaviniścayam || 5-58-4
yaḥ ca arthaḥ tatra vaktavyo gataiḥ asmābhiḥ ātmavān |
rakṣitavyam ca yat tatra tat bhavān vyākarotu naḥ || 5-58-5
sa niyuktaḥ tataḥ tena samprahṛṣṭa tanūruhaḥ |
namasyan śirasā devyai sītāyai pratyabhāṣata || 5-58-6
pratyakṣam eva bhavatām mahaindrāgrāt khamāplutaḥ |
udadheḥ dakṣiṇam pāram kāṅkṣamāṇaḥ samāhitaḥ || 5-58-7
gacchataḥ ca hi me ghoram vighna rūpam iva abhavat |
kāñcanam śikharam divyam paśyāmi sumanoharam || 5-58-8
sthitam panthānam āvṛtya mene vighnam ca tam nagam |
upasaṁgamya tam divyam kāñcanam nagasattamam || 5-58-9
kṛtā me manasā buddhiḥ bhettavyo ayam mayā iti ca |
prahatam ca mayā tasya lāṅgūlena mahāgireḥ || 5-58-10

After the arrival of Hanuman who was received by his friends in great jubiliation,  the whole group of valiant  monkeys with the heroic Anjaneya in the forefront, proceeded to one of the  prominent and comfortable peaks of the mountain Mahendra.  There the venerated elder minister Jaambavan who was in an excited  state of greatest admiration for the achievement of his colleague, asked the great monkey about all that had been achieved by the latter after he had left all alone in his glorious mission.   “ How did you manage to meet Devi Sita in captivity? What is her state of welfare there?   Has the Cruel Demon Ravana inflicted on  her any damages  or has he tortured her ?  You the valiant monkey, be pleased to tell us all these in great detail. We have to decide on our further course of action after hearing what you have to say.
Now we have to go and report to the Princes Rama and Lakshmana and our King Sugriva.  We have to decide on what all things we should report and what tidings we should refrain from divulging.  You are the best judge.  Please tell us.”
Thus persuaded, Hanuman the great monkey possessed of great intellect and immense physique,  was very happy, and after offering pranams mentally to Sita, started his great narrative.
“  You were all witnesses to my huge leap from the top of this very mountain Mahendra.  towards the sky in the direction of  Lanka  seeking the southern-most tip of the ocean.  While I was forging ahead there appeared some serious-looking  obstacle in my path. It was in the shape of a very beautiful peak of a mountain raising skywards.  Placing himself in my aerial path the mountain appeared to be a great obstacle for my onward jouney. 
 Approaching the great mountain peak of golden hue  the idea that occurred in my mind was that the obstacle before me should be shattered to pieces.  Therefore I lashed at the mountain with my huge tail.The top of the mountain which was shining like the Sun itself, was shattered to smithereens.  Then the great mountain,  apprehending  my hostility addressed me in endearing terms  intent upon  pacifying  me “My son,  you please recognize me as your uncle.  I am the dear friend of your father the God of wind.  I am popularly known as Mainaaka
( the son of the great mountain Himavan and Mena) and I am at present staying immersed in the great ocean of the south.  In ancient days, the mountains had wings and  they flew across the sky and landed upon the earth  at random on various locations, causing great damages to the occupants on the planes.  Learning about the unruly behavior of the mountains, Paakashaasana, the  illustrious Indra, hunted the mountains in thousands and started cutting off their wings.  While I was fleeing from the fall of the weapon of thunderbolt belonging to  Indra, your father helped me by carrying me in great speed and dropping me in  the southern seas there to hide in the depth of the ocean.
 Moreover since the seas were  created by the forefathers of Rama,  and since the ocean is my benefactor, I am bound by duty to be of service to Rama.  Rama is the foremost among the virtuous persons and is equal in valour to Lord Indra himself. " 
My spirits were roused by hearing the words of the great mountain Mainaka, and after paying respects to him and having been  lauded by him,  I continued  my journey along my aerial route. The mountain and its human form then submerged itself into the great ocean.  And I surged along in the southern direction with great speed.

Wednesday, June 27, 2012

Narayana

आर्त्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः

घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः।

संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं

विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति॥

ārttā viṣaṇṇāḥ śithilāśca bhītāḥ

ghoreṣu ca vyādhiṣu vartamānāḥ|

saṁkīrtya nārāyaṇa śabdamātraṁ

vimuktaduḥkhāḥ sukhino bhavanti||

Those who are in trauma, those who are sad, those who are shattered mentally and physicall, those who are in the grip of terror, those who are afflicted by severe maladies, all of them get relived immediately  of their sorrows just by chanting the word  Narayana


--
।श्रीकृष्णो रक्षतु।
|śrīkṛṣṇo rakṣatu|
Have a nice and happy day
with profound respect and warm regards
K V Ananthanarayanan
त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तु गुरवो जनाःI
तदापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनंII
let all my relatives abandon me, let the great people insult me, still I am in supreme bliss since my life  is GOVINDA alone.
Iकृष्णात् परं किमपि तत्वं अहं न जाने"I
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu|

Tuesday, June 26, 2012

anger knows no limits.

धन्यास्ते पुरुषश्रेष्टाः ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम्।
निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवांभसा॥३
क्रुद्धः कार्यं न कुर्यात्क क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि।
क्रुद्धो परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्॥४
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न् विजानाति कर्हिचित्।
नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यम् विद्यते क्वचित्॥५
यः समुत्पतितं कोपं क्षमयैव निस्रस्यति।
यदोरग्स्त्वचम् जीर्णाम् स वै पुरुष उच्यते॥६
श्रीमद्वाल्मीकीये रामायणे सुन्दरकान्डे सर्गं ५५

dhanyāste puruṣaśreṣṭāḥ ye buddhyā kopamutthitam|
nirundhanti mahātmāno dīptamagnimivāṁbhasā||3
kruddhaḥ kāryaṁ na kuryātka kruddho hanyāt gurūnapi|
kruddho paruṣayā vācā naraḥ sādhūnadhikṣipet||4
vācyāvācyaṁ prakupito n vijānāti karhicit|
nākāryamasti kruddhasya nāvācyam vidyate kvacit||5
yaḥ samutpatitaṁ kopaṁ kṣamayaiva nisrasyati|
yadoragstvacam jīrṇām sa vai puruṣa ucyate||6
śrīmadvālmīkīye rāmāyaṇe sundarakānḍe sargaṁ 55

Hanuaman reached Lanka and successfully met sita and conveyed to her the well-being of Rama.  Then he fought with demons and especially Indrajit and was captured and taken to the court of Ravana.  The angry Ravana first decided to decapitate him but following the sage advice of his brother Vibhishana, desisted from killing of an emissary. But it was decided that the monkey's tail would be set on fire.  But the fire at the tip of the tail of Hanuman did not burn him because of the blessings of  Sita and also the god of fire and air.  Then he jumped out and started setting fire on all parts of Lanka. For a moment he forgot, in his rage that Sita was also living in Ashoka Vanika a part of Lanka and so the action would inundate that place also;  He is remorseful .He exclaims 
"Indeed greatly fortunate are those great persons who simply put a stop to anger using their intellect like dousing fire with a stream of water. 
What is impossible for a man in anger not to do? The enraged man may kill his preceptors and parents.  
The man with blind anger will insult even the greatest of men with very dirty and cruel words.  
The man in a fit of anger does not know what he is talking and what he should not talk.  
For an man in rage there is nothing that is beyond his misdeeds, and there is no control over the foul words he will use.  
A man who throws away the anger generated in him with the weapon of patience, like a snake gradually throwing out its old decomposed scales  to come out with a new coat of skin, the the real man."

Yes anger knows no limits.
But fortunately for Hanuman the Ashoka Vanika was not gutted and he could meet Sita once again before he left Lanka.

-- 

।श्रीकृष्णो रक्षतु।
|śrīkṛṣṇo rakṣatu|
Have a nice and happy day
with profound respect and warm regards
K V Ananthanarayanan
blog   http://kanfusion.blogspot.com/
त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तु गुरवो जनाःI
तदापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनंII
let all my relatives abandon me, let the great people insult me, still I am in supreme bliss since my life  is GOVINDA alone.
Iकृष्णात् परं किमपि तत्वं अहं न जाने"I
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu|

the string designed by fate


सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो दधातीति कुबुद्धिरेषा


अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकःi
(valmiki ramayanam)

sukhasya dukhasya na kopi dātā paro dadhātīti kubuddhireṣā


ahaṁ karomīti vṛthābhimānaḥ svakarmasūtragrathito hi lokaḥ|
Pleasure and pain are not to given to us by someone else.

It is the crooked mind that says that pain or 

pleasure are provided to us by others. 

It is equally vainglorious to claim that I am the doer of anything 

The life in the world is just bound and arranged by the karmas one has practiced and is practicing. 


This sloka is attributed to Lord Rama Himself in Ramayanam.. 

We cannot find a more decent person who lived the most ideal life. 
But all misfortunes visited Him.,Loss of kingdom which was his rightful due, 
wandering in the forest, loss of his beloved Sitha and again after regaining sita,
when he was about to settle down in life, social compulsion to abandon Sita for ever..
 what sort of misfortune did  ever spare this gem of men? 


Definitely we are not facing even a minuscule part of such sufferings.
So it is better for us to float and flow with the current, that is all.. 

Let us spend our lives as destined by Gods..

व्यशेम देवहितम् यदायुः

(vedas)

Sunday, June 24, 2012

what else can an outcaste do?Once the great poet Kalidasa who adorned the court of the equally illustrious King Bhoja, had a tiff with the king and was excommunicated from the Kingdom.


Without knowing where to go, the poet was wandering in the outkirts of Dhaaraa city in the disguise of a beggar mendicant.

King Bhoja, even though he had taken the rude action in a fit of rage was very downcast having lost the company of his dearest friend and the immortal poet.
He was confident that if he spread a half completed poem भ्रष्टस्य कान्य गतिः॥ through his emissaries who would circulate it everywhere, the poet could be identified because of the genius in the poet would be exposed in his urge to fill up the missing parts.


The following sloka was the result.


भिक्षो मांसनिषेवणम् किमुचितं? किं तेन मद्यं विना


मद्यम् चापि तव प्रियं? प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह।


वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव धनं? चौर्येण द्यूतेन वा

चौर्यद्यूतमपि प्रियं न भवतो? भ्रष्टस्य कान्य गतिः॥
bhikṣo māṁsaniṣevaṇam kimucitaṁ kiṁ tena madyaṁ vinā 


madyam cāpi tava priyaṁ priyamaho vārāṅganābhiḥsaha| 


veśyā dravyaruciḥ kutastava dhanaṁ cauryeṇa dyūtena vā 


cauryadyūtamapi priyaṁ na bhavato bhraṣṭasya kānya gatiḥ|| 


the question: you the mendicant, does it please you to eat meat? 


The answer: Indeed it is, but how can the pleasure be complete without hooch? 


the question: Do you relish drinking toddy too? 


the answer: Yes, I love to drink, and more so in the company of prostitutesthe question : The prostitute is avaricious for money, 


from where can you get such big money? 


the answer : I have to earn wealth through robbery or play of dice. 


the question : So robbery and gambling are your favourite occupations, is it? 


the answer : What other way of life is left for the one who is excommunicated? The great poet was identified and welcomed back 


personally by the King Bhoja with Royal Honours.

Sunday, June 17, 2012

FATHER FORGETS


a very touching article I found

FATHER FORGETS
W. Livingston Larned
          Listen, son: I am saying this as you lie asleep, one little paw crumpled under your cheek and the blond curls stickily wet on your damp forehead. I have stolen into your room alone.  Just a few minutes ago, as I sat reading my paper in the library, a stifling wave of remorse swept over me. Guiltily I came to your bedside.
    
            There are the things I was thinking, son: I had been cross to you. I scolded you as you were dressing for school because you gave your face merely a dab with a towel. I took you to task for not cleaning your shoes. I called out angrily when you threw some of your things on the floor.
    
            At breakfast I found fault, too. You spilled things. You gulped down your food. You put your elbows on the table. You spread butter too thick on your bread. And as you started off to play and I made for my train, you turned and waved a hand and called, "Goodbye, Daddy!" and I frowned, and said in reply, "Hold your shoulders back!"
    
           Then it began all over again in the late afternoon. As I came up the road I spied you, down on your knees, playing marbles. There were holes in your stockings. I humiliated you before your boyfriends by marching you ahead of me to the house. Stockings were expensive-and if you had to buy them you would be more careful! Imagine that, son, from a father!
   
         Do you remember, later, when I was reading in the library, how you came in timidly, with a sort of hurt look in your eyes? When I glanced up over my paper, impatient at the interruption, you hesitated at the door. "What is it you want?" I snapped. You said nothing, but ran across in one tempestuous plunge, and threw your arms around my neck and kissed me, and your small arms tightened with an affection that God had set blooming in your heart and which even neglect could not wither. And then you were gone, pattering up the stairs.
   
        Well, son, it was shortly afterwards that my paper slipped from my hands and a terrible sickening fear came over me. What has habit been doing to me? The habit of finding fault, of reprimanding-this was my reward to you for being a boy. It was not that I did not love  you; it was that I expected too much of youth. I was measuring you by the yardstick of my own years.
     
       And there was so much that was good and fine and true in your character. The little heart of you was as big as the dawn itself over the wide hills. This was shown by your spontaneous impulse to rush in and kiss me good night. Nothing else matters tonight,son. I have come to your bedside in the darkness, and I have knelt there, ashamed!
        
        It is feeble atonement; I know you would not understand these things if I told them to you during your waking hours. But tomorrow I will be a real daddy! I will chum with you, and  suffer when you suffer, and laugh when you laugh. I will bite my tongue when impatient words come. I will keep saying as if it were a ritual: "He is nothing but a boy-a little boy!"
         
       I am afraid I have visualised you as a man. Yet as I see you now, son, crumpled and weary in your cot, I see that you are still a baby. Yesterday you were in your mother's arms, your head on her shoulder. I have asked too much, too much, yet given too little of myself. Promise me, as I teach you to have the manners of a man, that you will remind me how to have the loving spirit of a child.